Vårt ansvar

CSR

Företagens samlade bidrag till bättre arbetsvillkor och en renare miljö i leveranskedjan.

Den internationalisering av tillverkning och handel av varor som skett under de senaste årtionden har inneburit att många av de produkter som vi säljer i våra butiker har tillverkats i andra delar av världen. Denna handel utgör ett av de viktigaste verktygen i arbetet att höja levnadsstandarden i dessa utvecklingsländer. Denna utveckling är därför positiv för världsekonomin i stort. Samtidigt har det inneburit att konsumenterna i västvärlden riktat allt större uppmärksamhet på frågor om etik, miljöhantering, mänskliga rättigheter och socialt ansvar i dessa länder. Det ställs därför höga krav på oss som importörer att arbeta för att acceptabla förhållanden och villkor råder hos de företag vi köper från. Vår koncern ser detta ansvar som en viktig del i vår verksamhet och tror att vi härigenom kan bidra till att levnadsstandarden i dessa länder höjs.

Etik i leverantörskedjan

Bra arbetsvillkor hos våra leverantörer med minsta möjliga miljöpåverkan i produktion och transporter är nyckelfrågor för oss och av stort intresse i vår organisation. Vi tror det här förhållningssättet bidrar till att bygga ett, ur social- och miljösynpunkt, mer hållbart samhälle. Vi vill därför ta tillfället i akt och berätta om hur vårt arbete med dessa viktiga frågor ser ut idag och vad vi har för planer framöver.

Företaget har arbetat med CSR frågor sedan att 30-tal år och vi lägger tid och resurser på att utveckla detta arbete med våra leverantörer. Som ett steg i processen besl��t vi därför att gå med i organisationen BSCI (Business Social Compliance Initiative) år 2007. BSCI hjälper och stöttar företag i deras arbete att med att skapa en etisk leverantörskedja, bl.a. genom att erbjuda sina deltagare en rad aktiviteter och verktyg. Under 2010 har vi satsat ytterligare genom att avsätta mer personella resurser på dessa frågor.

Vill du läsa om vårt arbete med BSCI?
Vill du läsa om konfliktdiamanter?

Etik på vår egen arbetsplats

Vi uppmärksammar både den psykologiska och fysiska arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Genom detta förebygger vi skador och sjukdomar och förbättrar vår dagliga arbetsmiljö. I vår organisation ansvarar varje avdelningschef för att uppfylla företagets CSR policy. Dessutom har vi utsett en person med ansvar för samordning och uppföljning av CSR frågor.

Våra mål och åtaganden

 • Säkerställa att våra produkter tillverkas under säkra förhållanden och acceptabla arbetsvillkor.
 • Säkerställa att våra produkter inte innehåller farliga eller förbjudna ämnen.
 • Utveckla långsiktiga affärsrelationer med leverantörer som ger oss bäst kvalitet i relation till pris och med hög leveranssäkerhet. Vi ska arbeta professionellt och med god affärsetik med våra leverantörer och ställer motsvarande krav på dem.
 • Bara arbeta med leverantörer som visar sin goda vilja, ett stort intresse i CSR frågor och som är villiga att implementera BSCI:s uppförandekod i sina fabriker.
 • Våra leverantörer ska följa de kemikalierestriktioner som finns inom EU och kemikaliekontroller av våra produkter ska göras regelbundet.
 • Vi ska driva vår verksamhet så att inte mer miljö eller naturresurser förbrukas än vad som är nödvändigt.
 • Visa gott samhällsengagemang bl a genom att ge stöd för välgörande ändamål.
 • Vi ska ha en öppen kommunikation och intressedialog både internt och externt.
 • Värna om våra anställda genom att ha ett säkert, hälsosamt och utvecklande arbetsklimat.

 

Våra kunder ska kunna känna sig trygga med att de produkter och tillhörande förpackningar som vi saluför inte är skadliga och att vi arbetar för att minska vår verksamhets miljöpåverkan och för att förbättra arbetsvillkoren - i hela leveranskedjan.

BSCI, en plattform för utveckling och förbättring

För vår koncern är det viktigt att acceptabla sociala och miljömässiga förhållanden råder i leverantörskedjan. Det är anledningen till att vi är medlemmar i BSCI. BSCI står för Business Social Compliance Initiative och de förenar idag mer än 1000 medlemmar runt en och samma uppförandekod. BSCI erbjuder en utvecklingsmetod för hur företag steg för steg kan ställa krav och följa upp sitt arbete, ett system som kan användas i alla branscher och produktionsländer.

BSCI anordnar även kvalificerade kurser om hållbar förändring för alla involverade leverantörer. Innehållet i dessa kurser är anpassat efter de prioriteringar eller nyckelproblem som finns i ett speciellt land eller region. Under 2010 nådde BSCI ut till mer än 2000 leverantörsrepresentanter genom dessa kurser. Under 2011, efter efterfrågan från både medlemmar och leverantörer, utökade BSCI verksamheten ytterligare inom detta område. Kurserna är alltid gratis för leverantören och på deras eget språk. Vi ser den här typen av initiativ från BSCI som ett väldigt viktigt steg mot att skapa en hållbar förändring i leverantörskedjan.

BSCI:s uppförandekod är framförallt baserad på ILO:s kärnkonventioner, de viktigaste internationella konventionerna som skyddar arbetstagares rättigheter. Alla medlemmar i BSCI förbinder sig att införa uppförandekoden i sina leverantörskedjor. Uppförandekoden inkluderar följande punkter:

 • föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar ska respekteras
 • ingen diskriminering avseende etniskt ursprung, religion eller kön får förekomma
 • barnarbete är förbjudet
 • acceptabla och lagliga lönenivåer ska finnas
 • arbetstiderna ska vara kompatibla med nationell lagstiftning
 • inget tvångsarbete och disciplinära åtgärder får förekomma
 • arbetsplatsen ska vara säker och hälsosam
 • miljön ska respekteras
 • det ska finnas en policy för socialt ansvarstagande
 • det ska finnas anti-mutor och anti-korruptions policy

 

Vi tror att vi med BSCI:s system och support kan jobba mer effektivt med våra leverantörer och på ett bättre sätt övervaka deras implementering och utveckling av socialt ansvarstagande. Läs mer om BSCI på www.bsci-intl.org.

Kimberlyprocessen

Metaller och ädelstenar kan illegalt användas som betalningsmedel för att bl a finansiera krig och illegal verksamhet. För att stoppa den olagliga handeln har diamantindustrin, frivilligorganisationer, producent- och handelsländer inklusive EU tagit initiativ till ett kontrollsystem som reglerar den internationella handeln med rådiamanter. Detta initiativ kallas Kimberlyprocessen och innebär bl a att ett certifieringssystem måste följas för internationell handel med rådiamanter. Deltagande regeringar måste se till att varje sändning rådiamanter skickas i en säker behållare tillsammans med ett individuellt numrerat och statligt godkänt intyg om att diamanterna är konfliktfria. För tillfället har ett drygt 70-tal länder (inklusive EU:s medlemsstater) anslutit sig till Kimberlyprocessen.

Miljöpåverkan

Att få full kontroll på att tillverkningen sker på ett sätt som inte mer än nödvändigt belastar vår miljö är inte möjligt, men vi har sedan länge tagit upp miljöaspekterna i bl a leveransinstruktioner och köpeavtal. Vi kräver att produkter och förpackningsmaterial tillverkas, förpackas och transporteras med hänsyn till miljöpåverkan. I första hand ska material som kan återvinnas användas. Produktionsmetoderna ska planeras så att förbrukningen av energi och nedsmutsning minimeras. Efterhand som nya miljövänligare material och produktionsmetoder kommer fram ska dessa användas.

Reach

2007 kom det en ny lagstiftning gällande kemikalier i EU, Reach, som är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige.

Transporter

Vi ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som en naturlig del av vår verksamhet. Vi ska följa gällande miljölagstiftning samt andra regler och krav som vi berörs av, samt transportera våra produkter på ett sätt som minimerar belastningen på miljön.

REPA

Vår koncern är medlem i REPA, ett rikstäckande återvinningssystem för förpackningar. REPA startades av svenskt näringsliv 1994 i samband med att regeringen införde ett s.k. producentansvar för förpackningar och förpackningsmaterial. För att klara myndigheternas krav organiserade sig industri och handel i fyra materialbolag - Plastkretsen, Returwell, svensk Kartongåtervinning och Metallkretsen. Tillsammans bildade man serviceorganisationen REPA.

REPAS uppgift är att erbjuda alla företag tillgång till det rikstäckande återvinningssystemet. Genom att ansluta vårt företag till REPA och arbeta efter deras riktlinjer säkerställer vi att återvinning av förpackningar sker på ett effektivt sätt och i enlighet med myndigheternas krav både fysiskt och administrativt. Som medlem i REPA registret arbetar vi aktivt för en renare miljö. Förpackningsavgifterna är erlagda för förpackningarna runt våra varor. Såväl produkten i sig som förpackningar och leveranssätt anpassas så att miljöpåverkan blir minsta möjliga.

Utvinning av ädelmetaller och ädelstenar

Utvinning av ädelmetaller och ädelstenar sker genom gruvbrytning och vaskning och kan medföra omfattande ingrepp i naturen.

Med modern teknologi kan effekterna av dessa ingrepp begränsas och arbetet kan bedrivas under acceptabla arbetsförhållanden. Tyvärr görs inte detta alltid. Mindre seriösa företag och enskilda personer kan bedriva denna typ av verksamhet med endast kortsiktig vinstmaximering i sikte. Följden kan bli att landområden förstörs av gruvbrytning utan att något görs för att återställa naturen. Vattendrag kan förgiftas vilket allvarligt skadar naturen och förgiftar miljön för de människor som arbetar och bor i området. Gruvbrytnings- och vaskningsmetoderna kan även medföra allvarliga arbetsskador bl a i form av kvicksilverförgiftning.

Genom att tydligt framföra vår ståndpunkt till leverantör i denna fråga, ställa krav på att de följer de lagar och förordningar som finns internationellt samt ge stöd till organisationer som gör regelbundna kontroller på plats hoppas vi kunna påverka så att denna typ av miljöförstöring på sikt upphör.

Förutom skador på miljö och människa kan även metaller och ädelstenar illegalt användas som betalningsmedel för att bl a finansiera krig och illegal verksamhet. Svårigheterna att spåra denna oseriösa verksamhet ligger i att varken metaller eller ädelstenar kan markeras med någon form av "ursprungsmärkning". Flödet är internationellt. Metaller och stenar från olika länder och underleverantörer blandas och det går inte att få en effektiv kontroll över ursprunget. Problemet med att kontrollera ursprunget försvåras dessutom av att det finns fler mellanliggande led mellan råvaran och det färdiga smycket. Det gäller affinaderier, slipare, metall- och stenhandlare m.m.

För att stoppa den olagliga handeln har diamantindustrin, frivilligorganisationer, producent- och handelsländer inklusive EU tagit initiativ till ett kontrollsystem som reglerar den internationella handeln med rådiamanter. Detta initiativ kallas Kimberlyprocessen och innebär bl a att ett certifieringssystem måste följas för internationell handel med rådiamanter. Deltagande regeringar måste se till att varje sändning rådiamanter skickas i en säker behållare tillsammans med ett individuellt numrerat och statligt godkänt intyg om att diamanterna är konfliktfria. För tillfället finns 75 deltagande nationer (däribland Sverige) och dessa står för en betydande del av världshandeln med rådiamanter.

Bidra till en bättre miljö!

Plastkassar är miljöbovar på många plan och fr o m 1/6 2017 är det lag att informera om den påverkan på vår miljö som plastkassarna utgör. Bidra till en bättre miljö genom att tacka nej till plastkasse när du shoppar hos Hallbergs Guld! Läs gärna mer om miljöarbetet och lagen på naturvårdsverket.se.

Sponsring

Bröstcancerfonden

Rosa Bandet har blivit en symbol för kampen mot bröstcancer. Det började användas i USA i början av 1990-talet. Initiativtagare var Evelyn Lauder, svärdotter till kosmetikföretaget Estée Lauders grundare. Rosa Bandet spreds snabbt och används idag av bröstcancerorganisationer världen över som en samlande symbol.

Läs mer om bröstcancerfonden på www.brostcancerfonden.se.